ALGEMENE VOORWAARDEN Social Sport Pro / Kracht & Zelfvertrouwen

Kracht & Zelfvertrouwen is onderdeel van Social Sport Pro.

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na ontvangst door Social Sport Pro van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier is ingevuld.

 2. Social Sport Pro is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Social Sport Pro respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 3. Lidmaatschap en deelname aan de training wordt per e-mail bevestigd.

 4. Kinderen jonger dan 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot de training / cursus onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder.


Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Social Sport Pro kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van de cursus van 10 weken of van minimaal 1 maand met stilzwijgende verlenging van 1 maand.

 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso of contant voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.

 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 10,- stornokosten en/of  administratieve kosten in rekening gebracht en krijgt het lid 1 week de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.

 4. Zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan dan de toegang tot de training worden geweigerd. Social Sport Pro is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van de betreffende maand of cursus, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

 5. Social Sport Pro behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.

 6. Alle ontvangen bedragen worden door Social Sport Pro verwerkt conform de wettelijke bepalingen.


Artikel 3: Tijden en locaties

 1. Social Sport Pro behoudt zich het recht voor om de trainingsdagen, tijden en locaties te wijzigen.

 2. Op officiële en erkende feestdagen en vakanties is de Social Sport Pro vestiging gerechtigd gesloten te zijn.


Artikel 4: Media- en auteursrecht

* Op het terrein van Social Sport Pro zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig, om veiligheids- en om commerciële redenen. Alle media-rechten van gemaakte opname’s, alles in de ruimste zin des woords, blijven bij Social Sport Pro, en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door Social Sport Pro te leveren diensten en producten, behoudt Social Sport Pro zich alle rechten en bevoegdheden voor die Social Sport Pro toekomen op grond van de Auteurswet.


Artikel 5: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Social Sport Pro per adres: Plaspoelstraat 7, 2265XJ Leidschendam of per e-mail (via het bij ons bekende e-mailadres) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

 3. De opzegtermijn bedraagt één maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

 4. Social Sport Pro behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een kaderlid een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende maand of duur van de cursus, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.


Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Social Sport Pro, is geheel voor eigen risico van het lid.

 2. Social Sport Pro, een kaderlid en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

 3. Social Sport Pro, een kaderlid en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

 4. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Social Sport Pro, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.


Artikel 7: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Social Sport Pro vestiging en hiernaar te handelen.

 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Social Sport Pro vestiging staan op de website www.socialsportpro.nl


Artikel 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Social Sport Pro aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Social Sport Pro, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Social Sport Pro is gevestigd.

 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Social Sport Pro te kennen en te accepteren.

 4. Social Sport Pro is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.